יום שני, 22 במרץ 2010

מה תפקיד הערב רב בזמן הגאולה

הערב רב
הם כמו שאור שבעיסה, ואילו אומות העולם דומים למוץ. יותר מעכבים בגלות הערב רב את ישראל מאומות עובדי כוכבים ומזלות, כמו שאמרו רבותינו מי מעכב שאור שבעיסה מעכב, שהם דבקים בישראל כשאור שבעיסה, אבל אומות העולם עובדי כוכבים ומזלות הם כמוץ אשר תדפנו רוח"


ערב רב" – הם ]חלק מ[המנהיגים שבדור, "כִּשְׁלשֶׁת אַלְפֵי אִישׁ" }שמות לב{ אשר שורשם רע, נפשות מעולם התוהו והשבירה, בני הנחש הקדמוני ומבני קין והם עמלק הפנימי שבישראל, ומתגלגלים בתוך ישראל מאז הכניסם וגיירם משה רבנו ע"ה לישראל ביציאת מצרים וביתר שאת בדורות האחרונים, ומתנשאים לשלוט עליהם וגונבים שם ישראל בין האומות.

"ערב זעיר" – הם הפקידים של הערב רב, והם כשלוש מאות אלף מן העם, שורשם מעורב טוב ורע ובאו לעולם ע"י עבירות חמורות שבישראל והם "בני תשע מידות רעות" בעריות }כלה א, יבמות מו ע"א, נדרים כ ע"ב, ב"ב נח ע"א, קדושין עד ע"ב, תשובות רשבא ח"א סי' תיד, ועוד ה"מ{, ויכולים לעשות תשובה מאהבה ויסורים כי ניצוץ אחד טוב שלהם ניתן לתקן ע"י צדיקים האמתיים:

"אחינו שהחמיצו" – הם העם הפשוט שנגרר ונדבק ונשלט ע"י ערב רב באמצעות דיכוי הפקידות של ערב זעיר, והם כשמונים אחוז מהדור, ויכולים לתקן כל נר"ן שלהם ע"י שיתנתקו מהנהגת ע"ר וע"ז וידבקו בחכמי התורה האמתיים בצדיקי אמת ויעשו תשובה

"בעקבות משיחא האחרונים תגדל המידה של כפיות טובה ושילום רעה תחת טובה באופן שלא היתה כמוה מיום בריאת העולם" )קול התור, פרק חמישי

( בזוהר )

פרשת נשא דף קכה ע”ב( "ונעשו הערב רב רועים על ישראל, שהם צאן הקב"ה... ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו... וכל החכמים ואנשי חיל ויראי חטא ]נמצאים[ בצער ובדוחק וביגון חשובים ככלבים... ואילו הערב רב הם עשירים, בשלוה, בשמחה, בלי צער, ובלי יגון כלל, גזלנים ובעלי שוחד, שהם דיינים וראשי העם עליהם נאמר היו צריה לראש"

(. הגאון מוילנא )

מהספר הקדוש, “קול התור”, שיטת הגר”א וגילוייו על תקופת האתחלתא דגאולה, פרק ב, חלק ב( "על פי רבנו הגר"א ז"ל עלינו לבוא לעזרת ה' בגיבורים... התפקיד הכללי של שני המשיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד הוא הגנה ומלחמה נגד שלשת ראשי הקליפות - עשו ישמעאל וערב רב... ההזדווגות של עשו וישמעאל היא על ידי ארמילוס שר הערב-רב, ויכולה להחריב את ישראל ואת כל העולם ר"ל. ובזה עיקר עבודתנו ומלחמתנו אנו - לשבר ולמגר את כוח הערב-רב מישראל. הערב רב הוא שונאנו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחין. קליפת הערב-רב פועלת רק בדרך של אחיזת עיניים ובעקיפין, לכן המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה, ועלינו להתגבר בכל שארית כוחנו במלחמה זו. וכל מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב-רב, נעשה ממילא שותף לקליפת הערב-רב ויהיה מי שיהיה - מוטב לו שלא נברא..."

הרב אברהם יצחק הכהן קוק )

מאמרי הראי”ה עמ’ 60( "היסוד של הסימן של הערב-רב, הוא בנוי בדבר המידות הטהורות היסודיות של ישראל בכלל, וכמו שאמר דוד, על הנתינים והגבעונים, לא מזרע ישראל המה, שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים )יבמות ע"ט א'(, כל מי שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו, ומכלל הן אתה שומע לאו. והמידות הקדושות הללו אינן בעיקרן תלויות בבחירה, כי הן בכלל המתנות היקרות והטובות שנתן הקב"ה לישראל בחסדו... וכל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. ועיקר הסימן היסודי של הזוהר הוא כ"ש בבראשית כ"ה ב', בענין הסוגיא דערב-רב שם, שהם אינם חוששים לטובת ישראל, והם נוטים לאומות העולם יותר מלישראל, אם רואים את ישראל בדוחק לא עוזרים להם, ואפילו יש להם כוח להצילם אינם רוצים להצילם, מתרחקים מהתורה ולא עוזרים ללומדיה, לעשות טוב לעובדי כוכבים ומזלות ועוד סימן לערב-רב, שהם מזלזלים בתלמידי חכמים, שע"ש כך נקראו ענקים לגריעותא... ובודאי כך הוא המדה של כל אלה ששונאים את האומה בכלל, וכופרים בסגולותיה, שהם מבזים את התורה ותלמידי חכמים ביסוד דרכם הרעה. מה שאין כן אלה המודים בסגולת האומה, אעפ"י שיהיו עדיין רחוקים מקדושה בדרך אמת, מ"מ עלולים )עשויים( להכיר ולידע שהתורה היא נשמתן של ישראל, ומתפארים הם עכ"פ לפי מושגם "בספרותנו העתיקה" ומכבדים אותה, וממילא מכבדים הם ג"כ במידה ידועה את לומדיה, וכשמתנהגים עמהם בנחת כראוי לדברי חכמים שבנחת נשמעים, הם ג"כ נכנעים מפני הדר קדושתה של התורה, מפני שסוף סוף אחדותן של ישראל מאירה בהם איזה הארה מקודשת, וחפצים הם תמיד לעבוד דוקא בעד הכלל, ולא להתרפות מלעזור לישראל בשעת דחקן, איך אפשר לומר על עם ה' אלה, שהם חלילה בכלל ערב-רב, ה' ישמרנו".

מדובר על כמה מאות אנשים בלבד שתפסו עמדות מפתח בשלטון, במערכת המשפטית, בתקשורת, בכנסת, )במשטרה( וכו'. מאות אלפי היהודים הנגררים אחרי השפעתם אינם בכלל ערב-רב, כי לא קבעו דיעה עקרונית בנושאים הללו, אלא הם כמו שאמרו חז"ל: "אין אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו. נתבעין לעגל ונותנין" )ירושלמי, שקלים א,א(. מתוך נינוחות וצייתנות. כי אילו ישתנה השלטון בעז"ה יהיו "נתבעין למשכן ונותנין" )שם(, ולכן הם לא נכללים בשם ערב-רב )ועיין זוהר ג' רעו:(". האריז"ל מלמד אותנו )שער הגלגולים - הקדמה כ'(, שאותו הדור שהיה ביציאת מצרים, כלומר משה רבינו בני ישראל והערב-רב, כולם יתגלגלו בדור האחרון לשם הבירור הסופי. על פי דברים אלו ודברי צדיקים

טוען הרדב"ה סטבסקי שליט"א שאותם הערב-רב ששולטים בנו היום מספרם כ3,000- איש, והם אותן הנפשות מעולם התהו של ה'ערב-רב' שהחטיאו בזדון את עם ישראל בחטא העגל במדבר, והם מתגלגלים בכל דור ודור ובדור האחרון הם מתקבצים כולם לשם הבירור הסופי. ה'ערב זעיר' מוערכים ע"י הרה"ג סטבסקי שליט"א בעשרות אלפים )אולי מאות אלפים כפי שכתב הרב בהסכמה( והם עושי דברם של הערב-רב, כאשר לפי צדיקי הדורות )הגר"א, רבי נחמן, הריי"צ שניאורסון, הראי"ה קוק ועוד( רוב העם הם בגדר 'אחינו שהחמיצו' ואותם עלינו לאהוב ולקרב לתורה. בסוף הפרק אביא את 'דו"ח גוטמן' העוסק ביחסם של היהודים בישראל לדת ולמסורת, והממצאים שלו יכולים "לשפוך אור" על היחסים המספריים של הקבוצות השונות.


היוצא ממה שלמדנו מהזוהר הקדוש וגדולי הדור שהערב רב הם נמצאים בעמדות מפתח אישי ציבור ועוד ואפילו רבנים שנשמותיהם הם מן הערב רב שתפקידם בזמן הגאולה היא לעכב את הגאולה של עם ישראל בכל הדרכים העומדים לרשותם ישנה חשיבות של לימוד מהות הערב רב וזה עיקר התיקון בזמנינו בזמן הגאולה הקרבה ובאה לדעת להבדיל בין אחים שהחמיצו לבין הערב רב ויכולים להיות גם רבנים שנשמותיהם הם מן הערב רב לכן עלינו לנקוט במשנה זהירות מיהם הרבנים שאנו לומדים את תורתם למי שרוצה להעמיק את הלימוד על הערב רב אני ממליץ לקרוא את הספר יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים של הרב נקר
להורדת הספר לחץ כאן

הוספת תגובה

0 תגובות: